1.        Algemeen
 
Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies er worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.Tuinserres.com en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE (hierna: 'Onderneming'),  met  maatschappelijke zetel te Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0870 787 311, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.Tuinserres.com.
 
Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet  van  30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het 'recht van de elektronische communicatie'.

Onderneming stelt zicht middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Tuincentrum Depreitere BV. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.
 
2.        Persoonsgegevens die verzameld worden
 
2.1.     De gegevens die je ons meedeelt
 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres;
 • Categorie 2: uw (profiel)naam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens;
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies [...];
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling. 

 

2.2.     
Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a/ door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b/ tijdens uw registratie en gebruik van de website;
 
2.3.
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.
 
3.        Doeleinden van de verwerking
 
3.1.     Algemene doeleinden

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Tuincentrum Depreitere BV om haar Website en haar dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 5: de levering en facturatie van de door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.


U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 
3.2.     Direct marketing
 
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en / of elektronische vorm, kan Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE, haar producten en / of diensten. Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE  bewaarde documenten.
 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@greentus.com. Of door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
  
3.3.     Doorgifte aan derden
 
Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.     Wettelijke vereisten
 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
  
4.        Duur van het bijhouden van de gegevens
 
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE en U.
  
5.        Uw rechten

5.1.     Recht van toegang en inzage

 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  
5.2.     Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3.     Recht van verzet
 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 
5.4.     Recht van vrije gegevensoverdracht
 
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en / of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.     Recht van intrekking van de toestemming
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.     Uitoefening van uw rechten
 
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@greentus.com, per post naar Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE, Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare of door gebruik te maken van het contactformulier op de website www.tuinserres.com, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7.     Automatische beslissingen en profiling
 
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.     Recht om klacht in te dienen
 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgelijklijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
  
6.        Veiligheid en vertrouwelijkheid
 
6.1.
We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.
In geen geval kan Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.
U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
  
7.        Toegang door derden

 

7.1.
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8.        Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
  
9.        Cookies
  
9.1.     Wat zijn cookies?
 
Een cookie is een klein bestand uitgezonden door de server van Greentus BV - Tuincentrum Depreitere en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
 
9.2.     Waarom gebruiken we cookies?
 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.
Dez cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 
9.3.     Soorten cookies
 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
 
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
De website gebruikt uitsluitend volgende functionele cookies:
 • PHPSESSID - functioneren van de webshop en het succesvol afhandelen van bestel- en betalingsproces - vervalt bij het sluiten van de browser
 • UseCookie - onthoudt keuze van Cookie popup banner - vervalt na 1 jaar
 • ml_Language - functioneren van meertaligheid op webshop - vervalt bij het sluiten van browser
 • OneTimePopupShown - tonen van een eenmalige popup - vervalt na 1 maand

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
De website gebruikt enkel volgende niet-functionele cookies:
 • _ga, _gat, _gid - Google Analytics - gebruikersbezoek op deze webshop wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde manier gemeten om het aanbod op deze webshop te optimaliseren - vervallen na max. 2 jaar

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen we je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.


9.4.     Jouw toestemming
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt ten allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen en uw toestemming intrekken. Of u kan de cache van uw pc wissen via CTRL + F5

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor 'Cookies weigeren'

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@depreitere.eu, per post naar Greentus BV - Tuincentrum DEPREITERE, Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.
 
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina